Kjøpsbetingelser for klimaekspertshop.no

NB! Vi leverer kun i Norge og du kan ikke bestille i nettbutikken fra et annet land. Salgsbetingelser og all annen info på klimaekspertshop.no er kun tilgjengelig på norsk.

Definisjon av parter

Selger: Kinnan Norge AS
Organisasjonsnummer: 913645499
Post adresse: Barstølveien 44, 4636 Kristiansand S
Lageradresse: Orhusveien 1, 3070 Sande i Vestfold
Telefonnummer: 406 98 200
E-post: support@klimaekspertene.no
Kjøper er: Personen som er oppgitt som kjøper i en bestilling. Benevnes heretter som blant annet kunden, du, deg, din/ditt.

I følgende blir selger benevnt som selger, klimaeksperteneshop, vi, vår eller oss.

1) Generelt

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angre-rettsloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.


Kjøpsbetingelsene (salgsbetingelsene) er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

2) Avtale og bestilling

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellomopplysningene, går det som særskilt er avtalt mellompartene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Kjøpers bestilling er bindende når bestillingen er registrert på selgers server. Samtidig er selger bundet av kjøpers bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av selger i nettbutikken. Kjøper har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se mer informasjon om angrerett under. Når selger mottar kjøpers bestilling, vil selger bekrefte ordren og sende en bekreftelse til kjøper. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den. Det er viktig at kjøper undersøker om ordrebekreftelsen er stemmer overens med bestillingen.

Avvik mellom kjøpers bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra selger, som kjøper kan akseptere eller takke nei til. Kjøper har likevel rett til å gjøre opprinnelig bestilling gjeldende såfremt denne er i samsvar med det selger har tilbudt. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisingsfeil - se avsnittet nedenfor om Priser. Klimaekspertene tar også forbehold om utsolgte varer, men forplikter seg til å informere kjøper, enten via epost eller per telefon om dette så raskt vi oppdager det. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år.

3) Priser

Alle priser er oppgitt inklusive mva. og eksklusive frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Opplysninger om de totale kostnadene kjøper skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra selgers side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 20% av normal utsalgspris, kan selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kjøper har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

4) Betaling

Selger kan kreve betaling for varen ved tidspunktet for bestilling. Alle transaksjoner foregår i norske kroner. Dersom kjøper bruker kredittkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.
Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16. 2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Vi gjør oppmerksom på at pakken ligger hos Posten i 14 dager etter mottak. Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 500,- inkl. mva, pluss frakt tur/retur av gjeldende ordre for å dekke våre utlegg. Kjøpesum kan etter kjøpers eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard) eller betalingsløsningen Vipps.

Ved manglende betaling vil kravet, etter varsling, bli sendt til inkasso. Rett til å angre har kun privatpersoner og pakken må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven §25.

5) Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte og til det sted som er angitt i ordrebekreftelsen. Selger har risikoen for produktene inntil de overtas av kjøper eller tredjepart utpekt av kjøper, det vil si inntil kjøper har fått produktene i sin besittelse.

Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan kjøper ha rett til å heve kjøpet uten kostnad, kunne kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra selger. Dersom kjøperen ikke godtar ny leveringstid, ved forsinket leveranse, tilbakebetales kjøpet innen 14 dager.

6) Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når produktet er overtatt av kjøperen i tråd med punkt 5. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

7) Angrerett

Angrerettloven gir privatpersoner rett til, uten ekstra kostnad, å inspisere produktet før det returneres innenfor angreretten. Angrerett innebærer at kjøper uten grunn kan returnere varen til selger selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Mottar kjøper angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene.

Angrerettskjemaet får du tilsendt med leveringsbekreftelsen på e-post, det kan også lastes ned her.

Angreretten utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom kjøper ikke har mottatt opplysning om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte seg av angreretten. Sørger selger for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøper mottok opplysningene, jf. angrettloven § 21 jf. § 8 førte ledd bokstav H. Kjøper har bevisbyrde for at beskjed om angring er gitt.

Hos oss kan kjøper angre ved å sende epost til post@klimaekspertene.no som vil generere en mottakskvittering som bevis på at man har angret. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert til oss i tilnærmet samme mengde og stand som kjøper mottok den. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon, vil vi gjøre et fradrag i kjøpesummen tilsvarende varens objektivt reduserte verdi, før resten av kjøpesummen og frakt til kjøper tilbakebetales. Dokumentasjon på uforsvarlig og unødvendig undersøkelse av produktet som medfører verdireduksjon vil bli sendt til kjøper pr. epost.

Kun privatpersoner har rett til å angre og forsendelsen må leveres eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven § 25. Alle produkter som det angres på skal sendes tilbake til oss uten unødvendig opphold og senest innen 14 dager.

Produktet sendes tilbake til oss med alt tilbehør og i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår i angrerettskjemaet. Returforsendelse må betales av kjøper (prisliste Posten finnes her) og kjøper har risikoen under transporten tilbake til oss (sporbare sendingsmetoder anbefales). Er varen for stor til å sendes med vanlig pakkepost kan man kontakte Posten/Bring eller DB Schenker for priser.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 virkedager etter at vi mottar produktet fra kunde til samme betalingsmiddel som ble brukt ved kjøp. Ved postoppkrav må vi få kundes kontonummer tilsendt, gjerne i samme e-post som angrerettskjema.

7) Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selger.

Oppfyllelse: Dersom selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

8) Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Du finner vårt reklamasjonsskjema her. 

Retting eller omlevering: Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag: Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom produktets verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøper.

Heving: Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er vesentlig.

9) Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selger en i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse: Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen ihenhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

10) Garanti

Våre garantier gjelder i Norge og innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

11) Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Nødvendige opplysninger er: Fullt navn, adresse, postnummer, sted, telefonnummer og e-postadresse. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Klimaeksperteneshop bruker HTTPS kommunikasjon (HTTP over TLS / HTTP over SSL / HTTP Secure) for kryptert og sikker overføringen av data mellom begge parter. Når du handler hos oss oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-post. Dette er informasjon som trengs for å levere varer til deg, i tillegg til å kontakte deg i forbindelse med bestillingen. I forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell returhåndtering er vi pålagt å oppbevare denne informasjonen.

Kortnummer oppbevares eller lagres ikke av oss og alle korttransaksjoner foregår eksternt hos autoriserte betalingsløsninger.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker retting, sperring og/eller sletting etter personopplysningsloven, kan du sende en e-post til post@klimaekspertene.no.

Cookies

Ifølge lov om elektronisk kommunikasjon, som tredde i kraft 25. juli 2003, skal alle som besøker et nettsted med cookies få informasjon om det. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) i nettbutikken for å optimalisere brukervennligheten slik at vi kan gi våre kunder den beste opplevelsen før, under og etter en handel.

Ved bruk av cookies oppbevarer vi og samler inn data hos eksterne leverandører (for eks. Google Analytics) om sider, kategorier og produkter som søkes etter og klikkes på. Informasjonen benyttes til å forbedre innhold, lære hva våre brukere er opptatt av og gjør det mulig å vise deg relaterte produkter, samt til utvikling av trafikkstatistikk.

Re-targeting

Budskap som er basert på hva du har sett på i nettbutikken vår kan bli brukt til annonsering fra klimaeksperteneshop.no vist på andre websider.
Klimaeksperteneshop krever bruk av informasjonskapsler for re-targeting. Hvis du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Har du deaktivert bruk av cookies i nettleseren din vil noen av tjenestene våre ikke kunne fungere optimalt.

12) Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig be om at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning.

Man kan også benytte den felleseuropeiske plattformen for tvisteløsning (ODR) for behandling av sak mellom partene.

13) Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Noen av bildene brukt på nettsiden vår er for illustrasjon og kan fravike fra varens faktiske utseende.